Adatkezelési tájékoztató

A Brustor Magyarország Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során felmerülő adatkezelés mindenben megfelel a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeknek.

Adatkezelő

Név: Brustor Magyarország Kft.

Székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás u. 33.

Adószám: 23778386-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-312227

Képviseli: Balogh Róbert és Biacsi Péter önálló cégjegyzési jogosultsággal

Az adatkezelés célja

A Brustor Magyarország Kft. és Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy közötti adásvételi szerződésen alapuló jogviszonnyal kapcsolatos ajánlatadás, nyilvántartás vezetése, számlázás, könyvelés, kapcsolttartás.

Az adatkezelés jogalapja

A partner kifejezett hozzájárulása, illetve szerződés teljesítése.

Ha valamely személyes adat kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem tudjuk Önnel megkötni.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

 • az adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
 • a kezelt adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
 • az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk)
 • az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
 • az Ön által adott hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
 • a felügyeleti hatóságnál gyakorolható panasztételi jog (GDPR 77. cikk)

Partereink joggyakorlási igényüket az info@brustormagyarorszag.hu e-mail címen jelenthetik be, azonban tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely üzleti tevékenységhez fűződő jog gyakorlásához személyes adat kezelése szükséges és partnerünk a személyes adat törlését kéri, az üzleti tevékenységgel kapcsolatos jog gyakorlásának lehetőségét elveszíti.

Az adatok tárolásának helye, időtartama

A kezelt adatokat a gazdasági társaság papíralapon és az üzletmenetet támogató szoftverben digitálisan tárolja. A tárolás helye a Kft. zárt szekrénye, ahova arra illetéktelenek nem léphetnek be felügyelet nélkül. A tárolás időtartamát egyrészt a hatályos jogszabályok, másrészt a szerződéses kötelezettségek határozzák meg (5 éves garancia). Amennyiben adatait ajánlatkérés során adta meg és az ajánlatkérést nem követi szerződéskötés, adatait az ajánlatkérést követő harmadik év végén automatikusan töröljük. Amennyiben Ön szeretné adatai törlését ezen időpontot megelőzően kérni, azt az info@brustormagyarorszag.hu hu e-mail címen teheti meg.

Adattovábbítás

Személyes adatait főszabályként nem továbbítjuk, kivétel képez ez aló a természetes személy lakhelye, mely a számlán szerepel, így az a társaságunk számára könyvelési tevékenységet végző Kanyó és Társa Kft. (adószám: 12042043-2-43, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.) felé kerül továbbításra, ezen kívül kizárólag hatósági megkeresésére vagy jogi viták rendezése esetében, az arra illetékes hatóság felé továbbíthatjuk partnereink személyes adatait.

Jogorvoslat (GDPR 77. cikk)

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – ugyancsak az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelés Célja

A BRUSTOR Magyarország Kft. (8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A BRUSTOR Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A BRUSTOR Magyarország Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A BRUSTOR Magyarország Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Technikai adatok

A BRUSTOR Magyarország Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A BRUSTOR Magyarország Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A BRUSTOR Magyarország Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A BRUSTOR Magyarország Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (sütik)

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.brustormagyarorszag.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.brustormagyarorszag.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.brustormagyarorszag.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a www.brustormagyarorszag.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.brustormagyarorszag.hu tulajdonosa fér hozzá.

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója

A weboldal tárhelyszolgáltatója az Amazon AWS

A Brustor a SOLLIS Outdoor Living csoport tagja:

Széchenyi 2020